Lista experților medicali

Comisia superioară de disciplină ori, după caz, Comisia de jurisdicţie profesională de la nivelul Colegiului Medicilor din România sau de la nivelul colegiilor teritoriale, precum şi comisiile de disciplină din cadrul colegiilor teritoriale pot cere, în cazul în care se apreciază ca fiind utile într-o anumită cauză, opinii de specialitate unor medici aflați pe lista experțior medicali.

Acordul medicului pentru accederea pe lista respectivă poate fi descărcat aici: Acord listă experți .

Condițiile pentru înscrierea pe această listă, precum și alte detalii, se regăsesc în Decizia nr. 9/2017 a CN al CMR, pe care o redăm integral mai jos:

 

DECIZIE nr. 9 din 24 februarie 2017 privind plata experţilor medicali desemnaţi în cauzele disciplinare
În temeiul art. 414 şi 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al art. 73 şi art. 119 alin. (2) din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1
În dosarele disciplinare în care se solicită efectuarea unei expertize medicale de specialitate, plata experţilor medicali desemnaţi în cauza disciplinară se aprobă de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiul Medicilor din România în baza referatului avizat pozitiv de către preşedintele Comisiei superioare de disciplină ori de către preşedintele Comisiei de jurisdicţie profesională atunci când expertiza este solicitată în cadrul acestei comisii.
Art. 2
Referatul de aprobare a plăţii expertului medical, redactat de către secretarul Comisiei superioare de disciplină ori, după caz, de către cel al Comisiei de jurisdicţie profesională, va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:
a)solicitarea de plată a contravalorii unei expertize medicale de specialitate dispuse de către completul de judecată a cauzei disciplinare;
b)dosarul disciplinar în care a fost dispusă expertiza;
c)componenţa completului de soluţionare a cauzei disciplinare;
d)obiectivele expertizei;
e)medicul, respectiv medicii desemnaţi pentru efectuarea expertizei medicale de specialitate;
f)daca expertiza a răspuns integral la obiectivele fixate de către completul de judecată;
g)dacă în cauză a fost sau nu solicitat un supliment de expertiză şi care au fost obiectivele acestuia;
h)numărul de ore alocate de expert pentru realizarea expertizei aşa cum rezultă acestea din decontul de cheltuieli al medicului expert;
i)suma care trebuie plătită pentru fiecare medic în parte;
j)modalitatea de plată a sumei reprezentând contravaloarea expertizei, respectiv prin virament bancar sau prin intermediul casieriei Colegiului Medicilor din România. În situaţia în care plata urmează să se efectueze prin virament bancar se vor indica contul bancar şi banca la care este deschis, precum şi titularul contului.
Art. 3
O dovadă a plăţii expertului medical se va anexa la dosarul cauzei disciplinare.
Art. 4
(1)Desemnarea experţilor medicali în cauzele disciplinare se aprobă de către completul de judecată a cauzei disciplinare ori, după caz, de către Comisia de jurisdicţie profesională din listele de experţi aprobate de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România. Listele de experţi medicali întocmite pe specialităţi medicale se publică pe site-ul Colegiului Medicilor din România.
(2)În situaţia în care niciunul dintre experţii din listele aprobate de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România nu are competenţa ori expertiza necesară efectuării expertizei dispuse în cauză ori nu este disponibil pentru a efectua respectiva expertiză în termenul stabilit de către completul de judecată sau în cazul autorecuzării, Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va putea aproba desemnarea unui alt expert propus de către completul comisiei de disciplină ori de către Comisia de jurisdicţie profesională.
(3)Fac parte de drept din lista de experţi membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art. 5
(1)Va fi înregistrat în listele prevăzute la art. 4 medicul care îşi exprimă în mod expres acordul pentru a figura în lista respectivă, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, şi îndeplineşte următoarele condiţii:
a)este membru cu drept de liberă practică aflat în evidenţa unui colegiu teritorial;
b)are cel puţin titlul didactic de conferenţiar sau este medic primar cu o vechime profesională efectivă şi neîntreruptă în specialitatea respectivă de cel puţin 7 ani;
c)nu a fost sancţionat în cauze vizând exercitarea greşită a actului profesional de către comisia de disciplină a corpului profesional în ultimul an;
d)nu a avut ridicat dreptul de liberă practică printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o cauză privind un malpraxis medical.
(2)Sub semnătură electronică, acordul medicului poate fi transmis şi în format electronic.
Art. 6
Eliminarea unei persoane din listele prevăzute la art. 4 va avea loc în următoarele condiţii:
a)la cererea persoanei respective;
b)în caz de deces;
c)nu mai îndeplineşte una sau mai multe din condiţiile prevăzute la art. 5;
d)pierderea calităţii de membru al comisiei de specialitate a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art. 7
Ca regulă, listele prevăzute la art. 4 vor fi revizuite şi, după caz, completate de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România în luna ianuarie a fiecărui an şi ori de câte ori se constată că se aplică dispoziţiile art. 6 lit. c).
Art. 8
Persoanele aflate pe listele prevăzute la art. 4 nu sunt în raporturi de subordonare cu Colegiul Medicilor din România, nu îl reprezintă şi nu îl angajează juridic în niciun fel. în toate cazurile în care vor fi consultate ori vor exercita un act profesional aceste persoane sunt libere să acţioneze conform prevederilor legale, normelor şi principiilor fundamentale ale profesiei medicale, precum şi conform propriei lor conştiinţe.
Art. 9
Pentru plata expertizei se aprobă suportarea unui onorariu de 300 lei net.
Art. 10
În şedinţa de numire a medicului expert se vor stabili obiectivele asupra cărora acesta urmează să se pronunţe, termenul în care trebuie să efectueze expertiza, onorariul expertului şi, dacă este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare. În acest scop, completul de judecată ori, după caz, Comisia de jurisdicţie profesională poate fixa un termen scurt în care va solicita medicului expert desemnat să aleagă modul în care urmează să se facă plata onorariului şi, după caz, să indice banca şi contul unde urmează să se plătească costurile expertizei. În funcţie de poziţia medicului expert, se vor fixa termenul de depunere a raportului de expertiză şi condiţiile de plată a costurilor necesare efectuării expertizei.
Art. 11
Expertul medical desemnat, în baza documentelor justificative, are dreptul la decontarea eventualelor cheltuieli de transport, cazare, documentare ori a altor activităţi ce au fost efectuate în scopul realizării expertizei medicale ce i-a fost solicitată.
Art. 12
Pentru motive temeinice, completul de soluţionare a cauzei disciplinare ori Comisia de jurisdicţie profesională poate dispune efectuarea unei noi expertize de către alt expert.
Art. 13
În funcţie de particularităţile specifice, consiliile colegiilor teritoriale pot folosi listele de experţi aprobate de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România ori pot adopta dispoziţii asemănătoare.
Art. 14
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean