Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania

Pentru a putea profesa pe teritoriul României, medicii trebuie să fie înscriși într-un colegiu. Certificatul de membru reprezintă documentul emis de Colegiul Medicilor din România, prin colegiile teritoriale, în baza căruia titularul își poate exercita profesia, conform nivelului de pregătire.

Înscrierea în CMR – Acte necesare pentru dobândirea certificatului de membru

 • 1. Cerere tip – se găsește la secretariat sau se poate descărca aici în format editabil: Cerere eliberare certificat de membru-Word .
 • 2. Copie după diploma de absolvire a facultății de medicină sau adeverinţă de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării complete a studiilor, valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;
 • 3. Copie după Ordinul de confirmare în Rezidențiat/ Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist / primar);
 • 4. Copie după certificatele de competențe, atestate sau supra-specializări obținute;
 • 5. Copie după Diploma de Doctor în Științe medicale;
 • 6. Adeverință U.M.F. de grad didactic (asistent, profesor etc);
 • 7. Certificatul de sănătate tip A5 care să includă viza medicului psihiatru – în original;
 • 8. Certificatul de cazier judiciar – în original;
 • 9. Copie după actul de identitate;
 • 10. Copie după Certificatul de căsătorie / divorț – în cazul schimbării numelui;
 • 11. Copie după asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională;
 • 12. Creditele EMC din ultimii 5 ani;
 • 13. Taxa de înscriere de 50 de lei.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate de titular că sunt conforme cu originalul, prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” și vor fi datate, parafate și semnate. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.

După primirea Certificatului de membru este necesar ca medicul să anunțe orice modificare survenită în datele cu care figurează în evidența colegiului.

Medicii care vin prin transfer – detalii aici.

Acte necesare pentru avizarea anuală a certificatului de membru

 • Copie după asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională care acoperă specialităţile sau calificările pentru care se dorește acordarea vizei;
 • Documente doveditoare pentru completarea punctajului EMC;
 • Documente doveditoare pentru modificările care au survenit de la comunicarea anterioară (schimbarea numelui, schimbarea locului de muncă, dobândirea de specialități și/sau competențe, etc).

Extrase din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare

Art. 390
(1)Medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 exercită profesia pe baza certificatului de membru al CMR, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.
(2)În caz de prestare temporară sau ocazională de servicii pe teritoriul României, medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi de la obligativitatea înscrierii în CMR. Accesul la activităţile de medic pe durata prestării serviciilor se face conform prevederilor art. 402.
(3)Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor acte:
a)documentele care atestă formarea în profesie;
b)certificatul de sănătate;
c)declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 388 şi 389;
d)certificatul de cazier judiciar.
(4)Certificatul de membru devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă.

Art. 416
(1)În vederea exercitării profesiei de medic, medicii cetăţeni români şi medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, precum şi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c) şi e) au obligaţia să se înscrie în CMR.
(2)Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al CMR, care se eliberează la înscrierea în corpul profesional.
(3)Înscrierea în CMR şi eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 385 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi au depus jurământul prevăzut la art. 384 alin. (1).
(4)Depunerea jurământului se va menţiona în certificatul de membru al CMR.
(5)Pot deveni, la cerere, membri ai CMR şi medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state şi care prestează temporar servicii medicale în România, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(6)Calitatea de membru al CMR o pot păstra, la cerere, şi medicii pensionari care au practicat profesia de medic.
(7)La data intrării în vigoare a prezentei legi au de drept calitatea de membru al CMR toţi medicii înscrişi până la această dată.
(8)Membrii CMR sunt înscrişi în Registrul unic al medicilor din România, care se publică pe pagina de internet a CMR.

Art. 417
(1)La cerere, membrii CMR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată.
(2)Pe durata suspendării la cerere a calităţii de membru al CMR se suspendă obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezenta lege.
(3)Întreruperea exercitării profesiei de medic pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calităţii de membru al CMR.

Art. 418
(1)Medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 376 se pot înscrie ca membri ai CMR la colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau la colegiul teritorial în a cărui rază îşi au domiciliul sau reşedinţa.
(2)Medicii luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial, dacă exercită activităţi medicale şi pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligaţi să anunţe şi acest colegiu.