Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania

Pentru a putea profesa pe teritoriul României, medicii trebuie să fie înscriși într-un colegiu. Certificatul de membru reprezintă documentul emis de Colegiul Medicilor din România, prin colegiile teritoriale, în baza căruia titularul își poate exercita profesia, conform nivelului de pregătire.

Certificatul de membru poate fi eliberat de colegiul teritorial al CMR în a cărui rază medicul solicitant are domiciliul/reşedinţa sau locul de muncă/unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea.

Înscrierea în CMR – Acte necesare pentru dobândirea certificatului de membru

 • Cerere tip – se poate descărca aici: CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE MEMBRU CMR – Word / CERERE PDF.
 • Actul de identitate – în original, după care va fi efectuată o fotocopie;
 • Diploma de absolvire / adeverinţă de absolvire a studiilor valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii – în copie legalizată sau prezentată în original, după care va fi efectuată o fotocopie; dacă este cazul, carnetul de medic rezident, completat şi vizat la zi, / adeverinţa de confirmare în rezidenţiat pentru medicii rezidenţi aflaţi în anul I / dovada finalizării pregătirii în rezidenţiat – în original, după care va fi efectuată o fotocopie;
 • Titlul/titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau documentul care atestă recunoaşterea acestuia/acestora – în original, după care va fi efectuată o fotocopie;
 • Atestate de studii complementare, competențe și/sau alte titluri în domeniul medicinei umane (grad universitar, doctor în ştiinţe medicale, master, cercetător ştiinţific, formator), dacă este cazul – în original, după care va fi efectuată o fotocopie;
 • Certificatul de sănătate tip A5 care să includă viza medicului psihiatru – în original;
 • Certificatul de cazier judiciar – în original;
 • Certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, dacă este cazul – în original;
 • Declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau de nedemnitate prevăzute de lege, în original;
 • Certificatul de căsătorie / divorț / alt document care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul – în original, după care va fi efectuată o fotocopie;
 • Dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani / adeverinţă de la locul de muncă / dovada atestării competenţei profesionale, dacă este cazul  – în original;
 • Taxa de înscriere de 50 de lei.

Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată în limba română, în original.

După primirea Certificatului de membru este necesar ca medicul să anunțe orice modificare survenită în datele cu care figurează în evidența colegiului.

Eliberarea unui nou certificat de membru are loc în următoarele situații:

 • dobândirea unui nou titlu de calificare profesională / atestat de studii complementare;
 • dacă medicul îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea/vizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România în vederea reluării activităţii medicale se va face înainte de efectuarea stagiului de readaptare profesională şi atestarea competenţei profesionale;
 • în cazul modificării datelor personale;
 • în caz de pierdere, furt sau deteriorare se eliberează un duplicat, care va cuprinde menţiunea “Duplicat” ( în caz de pierdere sau furt, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere în acest sens a titularului, în original, semnată olograf; în caz de deteriorare, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoţită şi de documentul deteriorat, în vederea anulării lui; taxa pentru eliberarea duplicatului se stabileşte de consiliul colegiului ).

Medicii care vin prin transfer – detalii aici.

Acte necesare pentru avizarea anuală a certificatului de membru

Avizarea anuală reprezintă procedura prin care se atestată îndeplinirea condiţiilor de exercitare a profesiei de medic prevăzute de lege, conform nivelului de pregătire în profesie, şi se va face pentru specialitatea sau specialităţile în care medicul este confirmat şi nu a întrerupt activitatea medicală mai mult de 5 ani.

Cererea de avizare se depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea avizului anual şi va fi soluţionată în maximum 30 de zile calendaristice.

 • Cerere tip – CERERE AVIZARE ANUALĂ;
 • Obligatoriu, odată la 5 ani, se va depune o adeverinţă de la locul de muncă sau o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului care să ateste practica legală a profesiei – în original;
 • Poliţa sau poliţele de asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical, care să acopere specialităţile pentru care solicită avizarea – în original, după care va fi efectuată o fotocopie;
 • Documente doveditoare pentru completarea punctajului EMC;
 • Documente doveditoare pentru modificările care au survenit de la comunicarea anterioară (schimbarea numelui, schimbarea locului de muncă, dobândirea de specialități și/sau competențe, etc);
 • În cazul medicilor pensionari se depun şi certificatul de sănătate tip A5 şi dovezile de acumulare a minimum 40 de credite EMC în ultimele 12 luni de la depunerea cererii;
 • În cazul medicilor rezidenţi se depune carnetul de rezident completat şi vizat la zi sau adeverinţa de confirmare în rezidenţiat pentru medicii rezidenţi aflaţi în anul I de pregătire – în original, după care va fi efectuată o fotocopie;
 • În cazul absolvenţilor facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se depune documentul care atestă finalizarea rezidenţiatului – în original, după care va fi efectuată o fotocopie.

Extrase din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare

Art. 390
(1)Medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 exercită profesia pe baza certificatului de membru al CMR, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.
(4)Certificatul de membru devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă.

Art. 417
(1)La cerere, membrii CMR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată.
(2)Pe durata suspendării la cerere a calităţii de membru al CMR se suspendă obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezenta lege.
(3)Întreruperea exercitării profesiei de medic pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calităţii de membru al CMR.

Art. 418
(1)Medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 376 se pot înscrie ca membri ai CMR la colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau la colegiul teritorial în a cărui rază îşi au domiciliul sau reşedinţa.
(2)Medicii luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial, dacă exercită activităţi medicale şi pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligaţi să anunţe şi acest colegiu.