Exercitarea profesiei de către medicii pensionari

Medicii se pot pensiona la vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Medicii care doresc continuarea activității peste vârsta de pensionare, vor solicita obținerea avizului de prelungire pe baza anumitor acte, în funcție de activitatea desfășurată (conform Legii nr. 95/2006 coroborate cu Decizia CMR nr. 16/2023).

Cererea de avizare se depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea avizului anual şi va fi soluţionată în maximum 30 de zile calendaristice.

Descărcați aici:  CERERE AVIZARE ANUALĂ MEDICI PENSIONARI

1. Pentru medicii care lucrează în SISTEM PRIVAT*, cu sau fără contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, continuarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Colegiului, eliberat pe baza următoarelor documente:
a) cererea medicului;
b) certificatul de sănătate tip A5 care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
c) poliţa sau poliţele de asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical, care să acopere specialităţile pentru care solicită avizarea, în original, după care va fi efectuată o fotocopie ce va fi certificată de persoana desemnată în acest sens de conducerea colegiului teritorial, sau în format electronic transmis pe e-mail cu semnătură calificată sau avansată, încheiată pentru anul respectiv;
d) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni;

e) obligatoriu, odată la 5 ani, se va depune o adeverinţă de la locul de muncă sau o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului care să ateste practica legală a profesie.

*Intră în această categorie și medicii care au PFA/SRL și lucrează pe bază de contract de prestări servicii cu unități sanitare publice unde prestează servicii medicale în linia de gardă.

2. Pentru medicii care lucrează în UNITĂȚI SANITARE PUBLICE, continuarea activităţii peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situaţii excepţionale, respectiv deficit de personal medical / zone defavorizate, şi numai pentru perioada în care postul urmează să fie scos la concurs. Intervalul pentru republicarea posturilor la concurs este de aproximativ 3 luni, luându-se în considerare termenele prevăzute în OMS 166/2023.

Continuarea activităţii se face cu avizul eliberat de colegiul teritorial în cadrul căruia funcţionează unitatea medicală, în baza următoarelor documente:
a) un referat al ordonatorului principal de credite prin care să motiveze conform legii (deficit sau zonă defavorizată) propunerea de menținere în activitate a medicului respectiv și să arate când va fi următoarea dată în care postul respectiv va fi scos la concurs.
b) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că este de acord să desfăşoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală publică respectivă;
c) certificatul de sănătate tip A5 care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
d) poliţa sau poliţele de asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical, care să acopere specialităţile pentru care solicită avizarea, în original, după care va fi efectuată o fotocopie ce va fi certificată de persoana desemnată în acest sens de conducerea colegiului teritorial, sau în format electronic transmis pe e-mail cu semnătură calificată sau avansată, încheiată pentru anul respectiv;
e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.

 

Extrase din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare (versiunea din 15.12.2023).

Art. 391
1) Medicii se pot pensiona în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul unitar de pensii publice. La cerere, medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune de către medic la unitatea angajatoare, în vederea aprobării, sau, după caz, se notifică casei de asigurări de sănătate de către medicul care se află în relaţie contractuală în mod direct cu aceasta, cu cel puţin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de legislaţia privind sistemul unitar de pensii publice.

(2) [textul din Art. 391, alin. (2) din titlul XII, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 03-sep-2021 de Art. I, punctul 34. din Ordonanta 18/2021]

(3) În unităţile sanitare publice, medicii membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, cetăţeni români, profesorii universitari şi cercetătorii ştiinţifici gradul I, doctorii în ştiinţe medicale, care desfăşoară activităţi medicale continuă, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii, membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe Medicale, cetăţeni români pot fi menţinuţi în activitate conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare. De acelaşi drept pot beneficia şi medicii, membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei Române, cetăţeni români.

(4) Medicii care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (1) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

(5) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, la propunerea unităţii sanitare publice, cu avizul anual al CMR, prin colegiile teritoriale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.

(6) Medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinuţi, la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate. Aceste prevederi se aplică şi medicilor care, din motive politice, au fost obligaţi să îşi întrerupă studiile o anumită perioadă, obţinându-şi licenţa cu întârziere, ori celor care au fost împiedicaţi să îşi reia activitatea profesională.

(7) Medicii care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută la alin. (1) nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, al autorităţilor de sănătate publică, al CNAS, al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul spitalelor publice şi al oricărei alte unităţi sanitare publice.

(8) Prin excepţie de la prevederile tezei a doua a alin. (1), medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de 67 ani, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate.