Politică de confidențialitate

În calitate de operator de date cu caracter personal, COLEGIUL MEDICILOR DIN JUDEȚUL ALBA, numit în continuare „CM Alba”, și-a asumat angajamentul de a respecta legislația privind protecția datelor în cadrul desfășurării activității. Mai jos vă prezentăm cadrul organizatoric implementat pentru a înțelege ce se întâmplă cu datele personale prelucrate de noi. Prezenta Politică privind confidențialitatea poate fi actualizată oricând se consideră necesar, urmând ca informarea să se facă prin afișarea acesteia la sediu și pe pagina de internet https://www.cmralba.ro/.

În această Politică de confidențialitate veți găsi:

 • date despre noi – Cine suntem
 • definirea termenilor și expresiilor utilizate – Definiții
 • care sunt scopurile pentru care se prelucrează datele cu caracter personal, ce fel de date prelucrăm și care este temeiul juridic – Ce date și de ce le prelucrăm
 • cui dăm datele dumneavoastră – Destinatarii datelor cu caracter personal
 • cât timp păstrăm datele dumneavoastră și unde – Stocare
 • care sunt drepturile de care beneficiați în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră – Drepturile persoanei vizate
 • cum ne puteți contacta – Contact

I. Cine suntem
CM Alba funcționează în cadrul Colegiului Medicilor din România, care este o organizație profesională a medicilor, fiind o instituţie de drept public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial. CM Alba are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni. Între Colegiul Medicilor din România şi CM Alba există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară care se stabilesc conform dispoziţiilor legii şi ale statutului propriu.
În îndeplinirea obiectivelor, Colegiul Medicilor din România și colegiile teritoriale apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin față de pacient şi de sănătatea publică.
Sediul CM Alba este în localitatea Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, jud. Alba.

II. Definiții
Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. (art. 4 pct. 1 din RGPD 679/2016).
Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea (art. 4 pct. 2 din RGPD 679/2016).
Termenul „Medic“ se referă la persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină, în înțelesul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
Termenul „Solicitant” se referă la persoanele juridice sau fizice care se adresează CM Alba cu orice tip de solicitare.
Termenul „Vizitator” desemnează orice persoană care accesează și/sau utilizează website-ul https://www.cmralba.ro/ .

III. Ce date și de ce le prelucrăm
În funcție de interacțiunea şi raporturile avute cu CM Alba, scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și categoriile de date prelucrate sunt diferite. Datele sunt colectate direct de la dumneavoastră sau în mod indirect de la terți. De asemenea, putem colecta date prin intermediul echipamentelor sau dispozitivelor dumneavoastră (a se vedea Politica de cookies afișată pe website).

 • În scopul înscrierii medicilor ca membri ai Colegiului Medicilor din România, datele prelucrate pot fi: nume, prenume, nume anterior, date din cartea de identitate, date din documentele care atestă formarea în profesie, cod de parafă, adresă de corespondență, număr de telefon, adresă de e-mail, date din certificatul de sănătate, date din certificatul de cazier judiciar, date din asigurarea de răspundere civilă. Temeiul prelucrării în acest scop decurge dintr-o obligație legală.
 • În scopul păstrării evidenței și avizării activității de medic, datele prelucrate pot fi: nume, prenume, nume anterior, date din cartea de identitate, date din documentele care atestă formarea în profesie, cod de parafă, adresă de corespondență, număr de telefon, adresă de e-mail, date din certificatul de sănătate, date din certificatul de cazier judiciar, date din asigurarea de răspundere civilă, date privind locul de muncă, date privind existența unor sancțiuni. Temeiul prelucrării în acest scop decurge dintr-o obligație legală.
 • În scopul gestionării solicitărilor de informaţii sau a reclamaţiilor, datele prelucrate pot fi: nume, prenume, date din cartea de identitate, număr de telefon, adresă de corespondență, adresă de e-mail, date privind sănătatea, semnătură, datele de identitate ale reprezentantului sau ale împuternicitului, după caz. Temeiul prelucrării în acest scop este bazat pe consimțământ și pe îndeplinirea unei obligații legale.
 • În scopul organizării de manifestări științifice în calitate de furnizor de credite EMC, datele prelucrate pot fi: nume, prenume, date din cartea de identitate, date din documentele care atestă formarea în profesie, cod de parafă, adresă de corespondență, număr de telefon, adresă de e-mail. Temeiul prelucrării în acest scop decurge dintr-o obligație legală.
 • În scopul îmbunătățirii experienței vizitatorilor website-ului https://www.cmralba.ro/, prin plasare de cookies ar putea fi prelucrate date legate de navigarea pe site (a se vedea Politica de cookies a website-ului). Temeiul prelucrării în acest scop este consimțământul.
 • Pentru protecția persoanelor și a bunurilor, prin monitorizarea video, datele prelucrate pot fi: imaginea persoanelor. Temeiul prelucrării în acest scop este interesul legitim.
 • În scopul îndeplinirii obligațiilor impuse prin lege, datele prelucrate sunt cele solicitate conform actelor normative în vigoare, după caz. Temeiul prelucrării în acest scop decurge dintr-o obligație legală.

Nu utilizăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct.
Nu vindem datele dumneavoastră unor terți.
Nu ne implicăm în activități de profilare automată pe baza datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

IV. Destinatarii datelor cu caracter personal
În cadrul desfășurării activității, pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, CM Alba poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următorii destinatari:

 • Colegiul Medicilor din România;
 • parteneri contractuali;
 • terțe persoane, în măsura în care există consimțământul dumneavoastră sau un temei legal;
 • autorități și instituții publice.

V. Stocare
Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. Datele care nu intră în categoria imagini sau înregistrări video se stochează cu termen nelimitat.
Stocarea datelor se face atât în format fizic, cât și digital. Mecanismul de acces la date este securizat (acces fizic restricționat, supraveghere video, parole, antivirus, back-up, etc.).

VI. Drepturile persoanei vizate
Persoanele vizate sunt persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucrăm. Fiecare persoana vizată beneficiază, conform legii, de o serie de drepturi, dintre care le amintim pe următoarele:

Dreptul la informare este dreptul de a primi informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către noi, în conformitate cu cerinţele legale.
Dreptul de acces la date este dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, detalii privind activităţile de prelucrare, precum şi o copie a datelor respective.
Dreptul la rectificare este dreptul de a obţine de la noi corectarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Dreptul la ştergerea datelor este dreptul de a obţine din partea noastră ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile prevăzute de lege.
Puteți beneficia de dreptul la restricţionarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
Dreptul la portabilitatea datelor presupune dreptul de a obţine din partea noastră datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format uşor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi, la cererea dumneavoastră, către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
Dreptul de opoziție presupune faptul că vă puteți opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
Dreptul de retragere a consimţământului există atunci când prelucrarea datelor care se bazează pe acesta. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
Aveți dreptul de a vă adresa oricând Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, fără a se aduce atingere posibilităţii de a vă adresa justiţiei.

VII. Contact
Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de contact:

Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, jud. ALBA
Telefon: 0725 171 342
E-mail: jurist@ab.colmed.ro

Link: Politica cookie