Educație medicală continuă

LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Republicată

Art. 422
(1) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor medicale, medicii sunt obligaţi să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către CMR. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de CMR.
(2) Medicii care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educaţie medicală continuă, stabilit de Consiliul naţional al CMR, sunt suspendaţi din exerciţiul profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.

 

Decizia CNCMR poate fi consultată integral aici: Decizia 12-2018 .

 

Extrase din DECIZIA nr. 12/ 2018 a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor

Art. 4
(1) Educaţia medicală continuă (EMC) cuprinde totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică destinate medicilor în vederea dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv.
(2) Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC.
(3) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv de participare la activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 6 credite EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului. Echivalenţa cu creditele europene de educaţie medicală continuă (ECMEC), emise de EACCME, este de 1/1, în limita a 6 ore/zi.
(4) CMR acordă credite EMC numai membrilor săi.
(5) Creditele acordate de CMR nu se pot echivala cu creditele acordate de alte organizaţii profesionale, cu excepţia creditelor europene ECMEC emise de EACCME.
(6) Creditele acordate de CMR nu sunt transferabile.
(7) CMR acordă credite unor manifestări ştiinţifice sau educaţionale multidisciplinare, organizate numai de către furnizorii săi acreditaţi, conform prevederilor anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5
(1) Medicii aflaţi în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în CMR.
(2) Pentru a respecta principiul continuităţii educaţiei medicale, medicii prevăzuţi la alin. (1) vor acumula minimum 25 de credite EMC/an.
(3) În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la alin. (1), calitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.
(4) Prelungirea activităţii medicilor pensionari se face în baza dovezii obţinerii unui număr de minimum 40 de credite anual, acumulate în anul anterior.

Art. 6
(1) Creditele de EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate.
(2) Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentată de activităţi educaţionale din alte domenii de specialitate, în afara specialităţii de bază.

 

Anexa 2

Art. 20
(1) Pentru obţinerea de titluri de calificare profesională sau ştiinţifică, certificate de Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Educaţiei Naţionale, se acordă credite, adiţional/suplimentar creditelor obţinute prin EMC, conform prevederilor prezentei decizii, după cum urmează:
a) titlul de medic specialist – 40 de credite EMC;
b) atestat de studii complementare – 30 de credite EMC;
c) titlul de medic primar – 40 de credite EMC;
d) titlul de doctor în medicină umană – 40 de credite EMC;
e) titlul de master în domeniul medical uman – 30 de credite EMC;
f) statutul de cadru didactic universitar în instituţii de învăţământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituţia universitară – 40 de credite EMC pe an.
(2) Certificatele atestând participarea sau absolvirea unor programe de educaţie medicală continuă cu titluri şi conţinut relativ similar cu unele elemente ale unor programe de studii complementare vor conţine obligatoriu menţiunea că nu fac parte integrantă dintr-un astfel de program.

Art. 21
Se acordă credite numai autorilor de cărţi, manuale sau tratate ştiinţifice medicale publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România.

Art. 22
Se acordă credite numai pentru articolele ştiinţifice medicale publicate sau pentru abonamentele la publicaţii incluse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, postat pe site-ul CMR.

Art. 25
(1) Normele de creditare stabilite pentru articole cuprinse în publicaţiile medicale sunt:
a) articole ştiinţifice în reviste de specialitate româneşti agreate de CMR sau internaţionale, catalogate BDI şi ISI, după cum urmează:
– grupa A – (ISI) – 40 de credite pentru un articol;
– grupa B+ – (BDI +) – 30 de credite pentru un articol;
– grupa B – (BDI ediţie tipărită sau electronică) – 15 credite pentru un articol;
b) capitole de cărţi în tratate de medicină – 30 de credite pentru un capitol sub 100 de pagini şi 40 de credite pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;
c) carte sau monografie medicală – 40 de credite pentru o carte, ca unic autor;
d) traduceri de carte medicală – 30 de credite pentru o carte, ca unic traducător;
e) existenţa a 2 sau mai mulţi autori pentru un articol într-o publicaţie medicală agreată de CMR sau a unui capitol ori unei cărţi publicate la o editură agreată de CMR duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi pentru capitolul sau cartea respectivă; autorul principal primeşte suplimentar 25% din punctajul celorlalţi autori; prin autor principal se înţelege primul, ultimul sau autorul de corespondenţă sau toţi dacă este stipulat că autorii au contribuit în mod egal;
f) un articol publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată;
g) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată;
h) comunicarea studiilor de farmacovigilenţă confirmate oficial de Agenţia Naţională a Medicamentului – 5 credite pentru o comunicare, dar nu mai mult de 2 comunicări pe an;
i) pentru abonamente la:
– revistele ştiinţifice medicale naţionale cuprinse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România şi aparţinând categoriei B se acordă 5 credite/abonament anual;
– revistele categoria B+ şi A, agreate de CMR, din ţară – 10 credite;
– reviste din străinătate, indexate Med-Line, Pubmed Resources guide, Medscape şi altele similare – 10 credite pentru un abonament anual;
– pentru abonamentele la revistele ştiinţifice medicale din străinătate, editate şi traduse în România, creditarea se face ca la revistele naţionale;
– pot fi luate în considerare pentru calculul punctajului profesional cel mult 2 abonamente anual.
(2) Publicaţiile creditate de CMR se menţionează în Nomenclatorul publicaţiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România.