Colaborator extern – Avocatul Poporului

Instituţia Avocatul Poporului organizează Selecție pentru specialiști (medici) – colaboratori externi la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1) Condiţii generale:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice;
g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2) Condiţii specifice:

– absolvent al Facultății de Medicină – specializarea medic primar sau medic specialist;
– certificat profesional curent (fără sancțiuni);
– certificat de membru valid;
– să facă dovada deținerii cabinetului individual/cabinete asociate/societăți civile profesionale/PFA (persoane fizice autorizate), conform normelor profesionale specifice și a normelor legale în materie și să facă dovada înscrierii în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Pentru candidații care își depun dosare pentru a participa la selecție, instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare şi transport.

Candidatul al cărui dosar a fost admis în urma selecției îşi va desfăşura activitatea în centrul zonal pentru care a optat în cererea de înscriere.

Documentele solicitate:
a) declarație pe proprie răspundere că nu desfășoară activități în locurile de detenție, nu are sancțiuni și nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Candidaţii vor depune la sediul Colegiului Medicilor din România din Bulevardul Timișoara nr. 15, Sector 6, București, în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2018, documentele enumerate la punctul

II. Documentul prevăzut la lit. b) va fi prezentat în original în vederea verificării conformității copiei cu acesta.

III. După depunerea dosarelor, Colegiul Medicilor din România formulează propuneri, în baza cărora Avocatul Poporului realizează selecția, conform art. 37 alin. (1) și 38 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată.