Decizia nr. 9 /24.02.2017 privind plata experților medicali desemnați în cauzele disciplinare

Decizia nr. 9 din 24.02.2017 privind plata experților medicali desemnați în cauzele disciplinare

În temeiul art. 414, 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv art. 73 și art.119 alin.(2) din Statutul Colegiului Medicilor din România,adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului și a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL NAȚIONAL al COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA DECIDE:

Art.1 În dosarele disciplinare în care se solicită efectuarea unei expertize medicale de specialitate, plata experților medicali desemnați în cauza disciplinară se aprobă de către Biroul executiv al Consiliului național al Colegiul Medicilor din România în baza referatului avizat pozitiv de către Președintele Comisiei Superioare de Disciplină ori de către Președintele Comisiei de Jurisdicție Profesională atunci când expertiza este solicitată în cadrul acestei comisii.

Art.2 Referatul de aprobare a plății expertului medical, redactat de către secretarul Comisiei Superioare de Disciplină ori, după caz, de către cel al Comisiei de Jurisdicție Profesională, va cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:
a) solicitarea de plată a contravalorii unei expertize medicale de specialitate dispuse de către completul de judecată a cauzei disciplinare;
b) dosarul disciplinar în care a fost dispusă expertiza;
c) componența completului de soluționare a cauzei disciplinare;
d) obiectivele expertizei;
e) medicul, respectiv medicii desemnați pentru efectuarea expertizei medicale de specialitate;
f) dacă expertiza a răspuns integral la obiectivele fixate de către completul de judecată;
g) dacă în cauză a fost sau nu solicitat un supliment de expertiză și care au fost obiectivele acestuia;
h) numărul de ore alocate de expert pentru realizarea expertizei așa cum rezultă acestea din decontul de cheltuieli al medicului expert;
i) suma care trebuie plătită pentru fiecare medic în parte;
j) modalitatea de plată a sumei reprezentând contravaloarea expertizei respectiv prin virament bancar sau prin intermediul casieriei Colegiului Medicilor din România. În situația în care plata urmează să se efectueze prin virament bancar se vor indica contul bancar și banca la care este deschis, precum și titularul contului.

Art.3 O dovadă a plății expertului medical se va anexa la dosarul cauzei disciplinare.

Art.4 (1) Desemnarea experților medicali în cauzele disciplinare se aprobă de către completul de judecată a cauzei disciplinare ori, după caz, de către Comisia de Jurisdicție Profesională din listele de experți aprobate de către Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România. Listele de experți medicali întocmite pe specialități medicale se publică pe site-ul Colegiului Medicilor din România.
(2) În situația în care niciunul dintre experții din listele aprobate de către Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România nu are competența ori expertiza necesară efectuării expertizei dispuse în cauză ori nu este disponibil pentru a efectua respectiva expertiză în termenul stabilit de către completul de judecată sau se în cazul autorecuzării, Biroul Executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România va putea aproba desemnarea unui alt expert propus de către completul comisiei de disciplină ori de către Comisia de Jurisdicție Profesională.
(3) Fac parte de drept din lista de experți membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România.

Art.5 (1) Va fi înregistrat în listele prevăzute la art.4 medicul care își exprimă în mod expres acordul pentru a figura în lista respectivă, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, și îndeplinește următoarele condiții:
a) este membru cu drept de liberă practică aflat în evidența unui colegiu teritorial;
b) are cel puțin titlul didactic de conferențiar sau este medic primar cu o vechime profesională efectivă și neîntreruptă în specialitatea respectivă de cel puțin 7 ani;
c) nu a fost sancționat în cauze vizând exercitarea greșită a actului profesional de către comisia de disciplină a corpului profesional în ultimul an;
d) nu a avut ridicat dreptul de liberă practică printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o cauză privind un malpraxis medical.
(2) Sub semnătură electronică acordul medicului poate fi transmis și în format electronic.

Art.6 Eliminarea unei persoane din listele prevăzute la art. 4 va avea loc în următoarele condiții:
a) la cererea persoanei respective;
b) în caz de deces;
c) nu mai îndeplinește una sau mai multe din condițiile prevazute la art. 5 ;
d) pierderea calității de membru al comisiei de specialitate a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România.

Art.7. Ca regulă, listele revăzute la art. 4 vor fi revizuite și după caz completate de către Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România în luna ianuarie a fiecărui an și ori de câte ori se constată că se aplică dispozițiile art. 6, lit. c).

Art.8 Persoanele aflate pe listele prevăzute la art. 4 nu sunt în raporturi de subordonare cu Colegiul Medicilor din România, nu-l reprezintă și nu-l angajează juridic în niciun fel. În toate cazurile în care vor fi consultate ori vor exercita un act profesional aceste persoane sunt libere să acționeze conform prevederilor legale, a normelor și a principiilor fundamentale ale profesiei medicale, precum și conform propriei lor conștiințe.

Art.9 Pentru plata expertizei se aprobă suportarea unui onorariu de 300 lei net.

Art.10 În ședința de numire a medicului expert se vor stabili obiectivele asupra cărora acesta urmează să se pronunțe, termenul în care trebuie să efectueze expertiza, onorariul expertului și, dacă este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare. În acest scop, completul de judecată ori după caz Comisia de Jurisidicție Profesională poate fixa un termen scurt în care va solicita medicului expert desemnat să aleagă modul în care urmează să se facă plata onorariului și după caz să indice banca și contul unde urmează să se plătească costurile expertizei. În funcție de poziția medicului expert, se va fixa termenul de depunere a raportului de expertiză și condițiile de plată a costurilor necesare efectuării expertizei.

Art.11 Expertul medical desemnat, în baza documentelor justificative, are dreptul la decontarea eventualelor cheltuieli de transport, cazare, documentare ori a altor activități ce au fost efectuate în scopul realizării expertizei medicale ce i-a fost solicitată.

Art.12 Pentru motive temeinice, completul de soluționare a cauzei disciplinare ori Comisia de Jurisdicție Profesională poate dispune efectuarea unei noi expertize de către alt expert.

Art.13 În funcție de particularitățile specifice, consiliile colegiilor teritoriale pot folosi listele de experți aprobate de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România ori pot adopta
dispoziții asemănătoare.

Art.14 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor
din România,
Gheorghe Borcean

 

București, 24 februarie 2017.
Nr.9

ANEXĂ la Decizia nr.
9/24.02.2017

Către
COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
B-dul Timișoara, nr. 15, sectorul 6, București

 

Subsemnatul …………………………..… cu domiciliul în …………………………………… având funcția de bază la …… telefon ……………….. fax……………….. E-mail …………………….. în temeiul art. 5 din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2017 , îmi exprim acordul cu privire la includerea mea pe lista medicilor experți în specialitatea …………………….. Precizez pe proprie răspundere următoarele:
a) am luat cunoștință cu privire la faptul că scopul prezenței mele pe listă este acela de a putea fi consultat de către Comisia Superioară de Disciplină ori, după caz, de către Comisia de jurisidicție profesională de la nivelul Colegiului Medicilor din România sau de la nivelul colegiilor teritoriale, precum și de către comisiile de disciplină din cadrul colegiilor teritoriale în cazul în care apreciază ca fiind utilă într-o anumită cauză o opinie de specialitate a unui medic din specialitatea respectivă;
b) am luat cunoștință de prevederile art. 9 din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2017 referitor la cuantumul suportat pentru efectuarea unei expertize medicale;
c) am luat cunoștință de prevederile art. 8 din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2017, în sensul că prezența mea pe lista medicilor experți nu naște un raport de subordonare între mine și Colegiul Medicilor din România, și nici nu sunt mandatat ori împuternicit să reprezint ori să angajez juridic în niciun fel această instituție;
d) am luat cunoștință că în toate cazurile în care voi fi consultat ori voi exercita un act profesional sunt liber să acționez conform prevederilor legale, a normelor și a principiilor fundamentele ale profesiei medicale, precum și conform propriei conștiințe;
e) am titlul de …………….. la Facultatea de Medicină ……………….;
f) exercit profesia de medic în specialitatea ………………… de ……. ani;
g) nu am și nu am avut ridicat dreptul de liberă practică printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o cauză privind un malpraxis medical;
h) dețin o supraspecializare în ………………………………..

……. .data ………

…………………………

Descarca PDF