Medicii pensionari

Întrucât au apărut modificări legislative (Legea nr. 113/2016 care a modificat Legea nr. 95/2006) cu privire la continuarea activității medicilor peste vârsta de 65 ani este necesară avizarea de către Colegiul Medicilor.

Articolul 391, alin. (8) din Legea nr. 95/2006 prevede: „Prin excepție de la prevederile alin. (1), medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:

– un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;
– un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
– un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti.”

Prin urmare, medicii care doresc continuarea activității vor solicita obținerea avizului de la Colegiul Medicilor Alba, pe baza următoarelor acte, în funcție de activitatea desfășurată:

  1. Pentru medicii care lucrează în sistem privat și nu au contract cu CAS ALBA direct sau prin angajator.

Art. 3 din Decizia CMR nr. 4/2008

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), medicii îşi pot continua activitatea medicală peste vârsta de pensionare dacă aceasta se desfăşoară în unităţi sanitare private.
(2) Continuarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza următoarelor documente:
a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfăşoare exclusiv în unităţi medicale private;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.
(3)Eliberarea avizului se face de colegiul teritorial unde este înregistrat medicul.

  1. Pentru medicii care lucrează în unități sanitare publice ce au contract cu CAS Alba

Art. 4 din Decizia CMR nr. 4/2008
(1) În unităţile sanitare publice, inclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activităţii peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situaţii excepţionale, respectiv deficit de personal medical şi numai pe perioada în care postul urmează să fie scos la concurs.
(2) Continuarea activităţii se face cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care funcţionează unitatea medicală în baza următoarelor documente:
a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că este de acord să desfăşoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni;
f) un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unităţii medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, şi care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum şi precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs.

(3) Nu se va mai acorda avizul prevăzut la alin. (2) în situaţia în care unitatea medicală nu va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului la termenul precizat la obţinerea pentru prima dată a avizului de continuare a activităţii cu caracter medical.

Intervalul pt. publicarea posturilor la concurs este din 3 în 3 luni, interval stabilit de Colegiul Medicilor Alba.

  1. Pentru medicii de familie și medicii care lucrează în unități sanitare private care au contract cu CAS Alba.

Art. 5 din Decizia CMR nr. 4/2008
Avizul anual pentru continuarea activităţii peste vârsta de pensionare de către medicii de familie se acordă de colegiul teritorial la care este înregistrat medicul respectiv în baza următoarelor documente:
a)cererea medicului;
b)copie a actului de identitate;
c)copia certificatului de înregistrare a cabinetelor medicale sau a unităţii medicale în care va continua desfăşurarea activităţii;
d)certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
e)copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
f)dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.

Copia asigurării de răspundere civilă și dovada creditelor EMC le avem în baza noastră de date, astfel că nu vi le mai solicităm.

După obținerea avizului de la Colegiul Medicilor Alba, medicii din situațiile 2 și 3 (care au contract cu CAS direct sau prin furnizorii de servicii) vor prezenta la DSP Alba dosarul prin care solicită continuarea activității după vârsta de 65 ani.

Dosarul prezentat la DSP Alba va cuprinde:

– avizul de la CM Alba
– cerere
– copie act de identitate
– certificat de sănătate și viza de la medicul psihiatru
– pentru medicii care lucrează în unități sanitare publice mai este nevoie și de un un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, inclusiv dacă este cazul, pentru linia de gardă și care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs.

La nivelul DSP Alba se va constitui o comisie, conform art. 391 alin. 8 din Legea nr. 95/2006, iar aceasta va stabili necesitatea prelungirii activităţii.